Termeni și Condiții

REGULILE de prestare a serviciilor de plăți singulare prin sistemul de plăți www.oplata.md


I. NOȚIUNI
  • Sistem de plăți www.oplata.md — pagină-web (program pentru computer), utilizată de Agent pentru identificarea Clientului, efectuarea on-line a plăților în beneficiul Operatorilor și ținerea evidenței lor.

  • Client - persoană, care are obligații de plată față de Operator în temeiul serviciilor ce i-au fost prestate sau ce urmează a fi prestate de acesta.

  • Utilizator- persoană fizică, ce efectuează o plată singulară din numele Clientului în beneficiul Operatorului prin intermediul Sistemului de plăți www.oplata.md.

  • Identificatorul clientului - valoare alfanumerică (cod de identificare), ce permite Operatorului să identifice Clientul și contul spre plată achitat.

  • Operator - prestator de servicii persoană juridică, ce presează servicii Clienților și are încheiat contract de prestare servicii plăți cu Agentul.

  • Agent - compania ”Paynet Services” S.R.L., ce presează servicii de încasare a plăților de la Utilizatori în beneficiul Operatorului.

 

II. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prin intermediul Sistemului de plăți www.oplata.md Utilizatorul din numele Clientului efectuează achitarea serviciului Operatorului, folosind Identificatorul clientului din sistemul Operatorului, iar Agentul, la rîndul său, încasează plata Utilizatorului și transmite suma acesteia Operatorului, fiind remunerat pentru serviciile sale.

2.2. Prezentele Reguli reprezintă în sine un contract de prestare către Utilizatori a serviciilor de plăți singulare. Efectuarea plăților singulare prin intermediul Sistemului de plăți www.oplata.md, confirmă faptul că utilizatorul a luat cunoștință și este de acord cu prevederile acestor Reguli și corespunde semnării de către Utilizator a contractului de prestare a serviciilor de plăți singulare.

2.3. Utilizarea serviciilor Sistemului de plăți www.oplata.md nu necesită careva înregistrare, prin plata directă a serviciilor Operatorilor.

2.4. Utilizatorul care acceptă condițiile din aceste Reguli are posibilitatea de a emite ordine de plată pentru serviciile Operatorilor în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli.

2.5. Sistemul de plăți www.oplata.md execută imediat ordinele de plată a Utilizatorilor, termenul maximal de executare fiind stabilit de 24 ore din momentul recepționării acestora.

2.6. Toate operațiunile de plată în cadrul Sistemului de plăți www.oplata.md se efectuează în lei moldovenești (MDL). În cazul utilizării de către Utilizator a instrumentelor de plată în altă valută, se va efectua convertirea automată a valutei date în lei moldovenești, conform cursului de schimb valutar al Agentului stabilit în ziua efectuării plății.

2.7. Valoarea maximală a unei plăți singulare ce poate fi efectuată de Utilizator prin Sistemul de plăți www.oplata.md poate fi pînă la 15000 (cincisprezece mii) lei. Suma totală a plăților singulare ce pot fi efectuate de către un Utilizator prin Sistemul de plăți www.oplata.md pe parcursul unei zile calendaristice este stabilită în mărime de 15000 (cincisprezece mii) lei.

 

III. ORDINEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

3.1. Pentru efectuarea unei plăți singulare prin Sistemul de plăți www.oplata.md Utilizatorul trebuie să parcurgă următoarele etape:

- va selecta din lista prezentată Operatorul în beneficiul căruia va efectua plata;

- va indica Indentificatorul clientului pentru plata în cauză;

- va indica suma plății;

- va confirma faptul că a luat cunoștință cu prezentele Reguli;

- va selecta instrumentul de plată (card bancar, portofel electronic sau cont Paynet sau cont în sistemul de plăți Яндекс.Деньги) și introduce datele ce sunt necesare pentru utilizarea instrumentului de plată selectat;

- va efectua verificarea corectitudinii datelor ordinului său de plată, inclusiv condițiile de efectuare a plății date și autorizează efectuarea acesteia.

3.2. Ordinul de plată conține următoarea informație: denumirea Operatorului în beneficiul căruia se efectuează plata, Identificatorul clientului, suma plății în beneficiul Operatorului în valuta Instrumentului de plată utilizat, suma plății în lei în beneficiul Operatorului după convertirea valutară, mărimea comisionului aplicat (în cazul aplicării acestuia), suma totală a plății ce include comisionul aplicat și data emiterii ordinului de plată.

3.3. După introducerea de către Utilizator a datelor plății singulare, confirmarea și autorizarea efectuării acesteia, nu va fi posibilă efectuarea modificărilor, revocarea plății și returul mijloacelor financiare aferente acestei plăți. Ca excepție vor constitui cazurile de refuz a Operatorului de a procesa în sistemul său operațiunea de plată cu datele indicate de Utilizator.

3.4. Schimbul informațional între Utilizator și Sistemul de plăți www.oplata.md se efectuează în baza mesajelor electronice, reglementate de prevederile Legii privind comerțul electronic nr. 284-XV din 22.07.2004. Mesajele electronice, ce conțin datele indicate de Utilizator, sunt echivalente documentelor scrise și semnate personal care au aceeași forță juridică și efect.

3.5. Valoarea plății în favoarea Operatorului și valoarea finală a sumei ce va fi înregistrată în sistemul acestuia în calitate de plată efectuată depinde de condițiile de plată stabilite de Operator.

3.6. După efectuarea fiecărei plăți singulare, Sistemul de plăți www.oplata.md va prezenta Utilizatorului în formă electronică chitanța ce va conține informația aferentă plății în cauză, pe care Utilizatorul la decizia sa, poate să o descarce și să o tipărească sau să o recepționeze la adresa de e-mail pe care o va indica.

3.7. În cazurile cînd a avut loc o defecțiune tehnică și plata a fost efectuată de Utilizator, iar Operatorul nu a recepționat informația privind plata dată, Agentul va efectua reexpedierea datelor primite de la Utilizator în cel mai scurt timp posibil după înlăturarea defecțiunilor.

 

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Obligațiile Utilizatorului:

- să asigure păstrarea și confidențialitatea informației, utilizate pentru efectuarea plăților singulare prin Sistemul de plăți www.oplata.md;

- să respecte cu strictețe procedura de emitere a ordinelor sale de plată și de efectuare a plății, specificată în aceste Reguli;

- să respecte legislația în vigoare a Republicii Moldova.

4.2. Obligațiile Agentului:

- să transmită Operatoratorului suma plății încasate de la Utilizator;

- să informeze Operatorul în forma convenită privind faptul efectuării plății de către Utilizator în numele Clientului;

- să respecte legislația în vigoare a Republicii Moldova.

 

V. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

5.1. Părțile poartă răspundere pentru încălcarea prezentelor Reguli și a actelor normative în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2. Agentul este eliberat de răspundere față de Utilizator și Client în următoarele cazuri:

- survenirea în adresa sa a circumstanțelor de forță majoră, inclusiv modificarea actelor normative sau adoptarea de către autoritățile publice a interdicțiilor cu referire la genul dat de servicii;

- prezentarea de către Utilizator a informației necomplete sau eronate în cadrul emiterii ordinului de plată;

- încălcarea de către Utilizator a prevederilor prezentelor Reguli și/sau a normelor ce reglementează prestarea serviciilor de acest gen.

5.3. Prejudiciile Utilizatorului sau a Clientului, legate de acțiunile eronate ale Utilizatorului sau de furnizarea de către acesta a informațiilor false, sunt suportate de utilizator și Client. De asemenea, indicarea datelor false sau eronate, ce a dus la prejudicii pentru Operator și/sau Agent, obligă Utilizatorul să recupereze prejudiciile în cauză.

5.4. În cazurile în care Operatorul nu poate să înregistreze în sistemul său suma plății sau să identifice Clientul, suma ce a fost achitată de Utilizator va fi returnată integral de Operator.

5.5. În cazul în care Utilizatorul a indicat eronat Identificatorul clientului și suma plății singulare în cauză a fost înregistrată eronat în sistemul Operatorului, Agentul este eliberat de obligația de returnare a sumei în cauză și Utilizatorul sau Clientul trebuie să se adreseze direct către Operator. Obligația Agentului este de a transmite Operatorului informația privind plățile singulare efectuate și sumele încasate de la Utilizator în beneficiul său. Operațiune de înregistrare a plăților singulare în sistemul său o face Operatorul și doar acesta poate returna sumele date către Utilizator.

 

VI. CONFIDENȚIALITATE

6.1. Agentul va păstra confidențialitatea informației (inclusiv cu referire la datele cu caracter personal), ce a fost prezentată de Utilizator în cadrul efectuării plăților singulare prin Sistemul de plăți www.oplata.md, conform prevederilor prezentelor Reguli și a normelor legislației în vigoare a Republicii Moldova.

6.2. Informația prezentată de Utilizator în cadrul efectuării plăților singulare prin Sistemul de plăți www.oplata.md va fi utilizată în următorul mod:

- e-mail - pentru transmiterea către Utilizatori a chitanțelor electronice aferente plăților singulare efectuate și a notificărilor ce țin de funcționarea Sistemului de plăți www.oplata.md, precum și cu referire la alte servicii prestate de Agent;

- numărul de telefon - pentru oferiri oportunități suplimentare, ce țin de funcționarea Sistemului de plăți www.oplata.md;

- numerele conturilor spre plată/facturilor și a conturilor de înregistrare în alte sisteme (Identificatorul clientului) - pentru identificarea serviciilor și procesarea plăților Utilizatorilor în favoarea Operatorilor;

- altă informație - în baza acordurilor cu Operatorii, fiind necesară pentru prestarea serviciilor de plăți singulare către Utilizatori prin Sistemul de plăți www.oplata.md.

6.3. Acceptînd prezentele Reguli, Utilizatorul își acordă consimțămîntul în vederea utilizării datelor sale cu caracter personal pentru recepționarea informației privind funcționarea Sistemului de plăți www.oplata.md și privind alte servicii ale Agentului și confirmă că cunoaște drepturile sale în privința datelor cu caracter personal.

6.4. Agentul este în drept să furnizeze informația primită de la Utilizator sau Client în următoarele cazuri:

  - Clientul sau Utilizatorul ia acordat permisiunea;

- informația dată este necesară Operatorului și este legată nemijlocit de prestarea serviciilor de plăți singulare în cadrul folosirii de către Utilizator și Client a Sistemului de plăți www.oplata.md;

- în cazul solicitării acesteia de către autoritățile publice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

 

VII. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Prezentele Reguli sunt aplicabile față de Utilizator și Client din momentul efectuării plății singulare prin Sistemul de plăți www.oplata.md și acționează pînă la momentul executării reciproce a obligațiilor prevăzute în ele.

7.2. Relațiile dintre părți neprevăzute de prezentele Reguli, sunt reglementate de normele, aplicabile față de acest tip de relații juridice, stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
7.3. Agentul își rezervă dreptul de a modifica prezentele Reguli și tarifele aplicate la efectuarea plăților singulare la propria discreție. Toate modificările efectuate se vor publica pe pagina-web www.oplata.md.